Jdi na obsah Jdi na menu
 


bronwyn_canisterapeuticky_pes.jpg

PSI ZE ZVLÁŠTNÍM POSLÁNÍM, ANEB CO PŘINÁŠÍ CANISTERAPIE

Pojem canisterapie se pomalu dostává do vědomí lidí zainteresovaných v oblasti tzv. pomáhajících profesí. Význam psa pro člověka je znám od pradávna a v současné době je častým předmětem zájmu otázka prospěšnosti psa pro lidi s handicapem. Především díky médiím je obecně známé využití psů vodících pro jedince se zrakovým postižením, psů asistenčních, jejichž posláním je doprovázet životem např. osoby imobilní a zajistit jim tak větší nezávislost na pomoci druhé osoby. Zároveň tito psi plní funkci společníka, a to společníka věrného a oddaného, který zbavuje člověka pocitu osamění.

Zvláštní postavení mezi psy, využívanými pro pomoc člověka s jakýmkoli znevýhodněním zaujímají psi canisterapeutičtí.
Pes bývá využíván ve speciálních programech zooterapie, jejíž metody se u nás v poslední době stávají běžnou součástí programů různých zařízení sociálních služeb, zdravotnických, nebo školských zařízení.

canisterapie-07.jpgPřátelská a vstřícná povaha
Podmínkou pro to, aby mohl pes získat osvědčení pro tuto práci, je jeho bezproblémová, přátelská povaha bez jakýchkoliv náznaků agresivity vůči lidem i vůči jiným zvířatům. K ověření těchto vlastností slouží canisterapeutické zkoušky. V několika disciplínách musí zájemce prokázat dokonalou poslušnost svého psa a jeho klidnou reakci na zátěžové situace, ke kterým by mohlo v průběhu canisterapie dojít . Testuje se např. reakce psa na neobvyklý pach, na nečekaný prudký pohyb, hluk apod. Pes pro canisterapii musí být zvladatelný i v přítomnosti jiných psů, protože při skupinové formě canisterapie bývá jejich přítomnost ve větším počtu žádoucí. Velkou výhodou je veškeré další „umění“, které tento pes ovládá – aportování předmětů, schopnost vyhledávání, reakce na speciální povely slovní i mimoslovní – to vše lze s úspěchem při všech typech canisterapie využít.

20rijna2008.jpgJak se stát členem canisterapeutického týmu
Zájemce o složení caisterapeutických zkoušek se může obrátit na nejbližší spolek či organizaci, která se zabývá přípravou canisterapeutických týmů a udělováním osvědčení k této činnosti. Po úspěšném absolvování canisterapeutických zkoušek se stává jeho členem. Svou pomoc pak může nabídnout některému zařízení, které canisterapii provozuje, nebo má zájem provozovat (školy, domovy pro seniory, zdravotnická zařízení apod.). Po nezbytných smluvních formalitách začne docházet pravidelně se svým psem jako dobrovolník formou tzv. návštěvních programů. Canisterapie je týmová práce. Za její odbornost zodpovídá cílové zařízení nasazením svého odborného pracovníka (učitel, vychovatel, rehabilitační pracovník, logoped,..) jako člena canisterapeutického týmu. Tento odborník sestavuje cíle canisterapie podle individuálních potřeb klientů a zodpovídá za její náplň. Úkolem psovoda je přípravit svého psa na kontakt s klienty, sledovat jeho chování v průběhu celé terapie a zároveň se podílet na společných činnostech. Canisterapeutický tým pak společně plnění cílů hodnotí a sestavuje další plány činnosti.


zooterapie.jpgPříprava psa
Velmi důležitá je péče o psa, který pravidelně přichází do přímého kontaktu s klienty. Jeho majitel se musí řádně starat nejen o jeho zdraví (správná výživa, veterinární péče), dobrou kondici a čistotu těla. Důležité je také respektovat potřeby psa, znát dokonale jeho etologii, nepřetěžovat jej příliš častou, či dlouhou „prací“, poskytnout také dostatek prostoru pro jeho odreagování se pohybem a odpovídající způsob odpočinku. Dobře připravený pes se na každou další canisterapii bude těšit a splní tak očekávání klientů i canisterapeutických týmů.

b572dcbbfa336b35148b3f8b64a3af96.jpgJak pes pomáhá
Přítomnost psa může vést ke zlepšení fyzického i psychosociálního stavu člověka v každém věku a při každém typu postižení (snad jen s výjimkou některých akutních onemocnění či alergií). Dokazují to mnohé studie a zkušenosti z oboru canisterapie v zahraničí a v poslední době i u nás. Pes je pro člověka velkým motivačním činitelem k určité činnosti (pohybu, komunikaci, pozornosti). Jeho přítomnost vyvolává zlepšení nálady, zmírňuje deprese vyvolané různými příčinami. Přímý tělesný kontakt člověka se psem má pozitivní vliv na zlepšení funkce některých orgánů lidského těla. Tohoto pozitivního vlivu lze využít u dětských i dospělých klientů s mentálním postižením, zrakovým, sluchovým a tělesným postižením, psychosomatickým onemocněním.

http://canisterapeuti.cz/